مستندات

نشریه ۱۰۱ – مشخصات فنی عمومی راه – تجدیدنظر دوم

نشریه ۱۰۱

بهره‌گیری از ضــوابط، معیارهــا و اســتانداردهای ملــی در تمــامی مراحــل طراحــی، اجــرا، بهره‌برداری و نگهـداری طرح‌های عمرانـی بـا رویکـرد کـاهش هزینـه، زمـان و ارتقـاء کیفیـت، از اهمیتی ویژه برخوردار بـوده و در نظـام جدیـد فنـی و اجرایـی طرح‌های عمرانـی کـشور، مـورد تأکیـد قرارگرفته است.

تبلیغات

بهنگــام و روزآمــد نمــودن نــشریات و اســتاندارهای فنــی بــا توجــه بــه فناوری‌های جدیــد و نوآوری‌های صــنعتی در مقــاطع زمــانی مختلــف، امــری ضــروری و اجتناب‌ناپذیر اســت. معاونــت برنامه‌ریزی و نظــارت راهبــردی نیــز در راســتای وظـــایف و مسئولیت‌های قــانونی و به‌منظور هماهنگی و همگامی بـا فناوری‌های جدیـد و تکمیـل ایـن مجموعـه، تاکنون در دو نوبـت اقـدام بـه بــازنگری و تجدیدنظر در نــشریه شــماره ۱۰۱ » بــا عنــوان مشخــصات فنــی عمــومی راه» کــرده است.

بیشتر ببینید:  نشریه 120 - آیین‌نامه بتن ایران (آبا)

نشریه ۱۰۱ – مشخصات فنی عمومی راه – تجدیدنظر دوم

نـشریه ۱۰۱ » بـا عنـوان مشخـصات فنـی عمـومی راه» به‌منظور ایجـاد همـاهنگی و یکنـواختی در طــرح و اجــرای پروژه‌های راه‌سازی کــشور و همچنــین رعایــت اصــول، روش‌ها و فنــون اجرایــی متناسب بـا امکانـات موجـود و سـازگار بـا شـرایط و مقتـضیات اقلیمـی کـشور، در سـال ۱۳۶۴ توسـط وزارت برنامه‌وبودجه وقت ابـلاغ شـد.

[megadl]دانلود نشریه ۱۰۱ – مشخصات فنی عمومی راه – تجدیدنظر دوم[/megadl] [megadesc]

حجم : ۳.۱ مگابایت

نوع فایل : PDF

سال انتشار : ۱۳۹۲

[/megadesc]

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن