عمران آنلاین

نشریه شماره ۴۱۵ – آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران

نشریه شماره ۴۱۵ با عنوان آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران در سال ۱۳۹۱ منتشرشده است. هدف از انتشار این نشریه، تدوین معیاری برای ایجاد هماهنگی در طراحی پروژه‌های راه‌سازی کشور است.

نشریه شماره ۴۱۵

به دلیل یکنواختی در ضوابط فنی مربوط به طرح هندسی انواع مختلف راه‌ها، نشریات مرتبط با طرح هندسی راه‌ها (از جمله نشریات شماره ۸۷، ۱۶۱ و ۱۹۶) بازخوانی شده است. ضوابط مندرج در آنها بر اساس آخرین تغییرات مراجع معتبر و تجارب راه‌سازی، به‌روزرسانی شده و در نهایت در قالب نشریه ۴۱۵ گردآوری‌شده است.

طراح هندسه مسیر باید شناخت کافی از عوامل مؤثر بر طرح مسیر مانند محیط، کاربران، خودروها و تأسیسات جانبی داشته باشد. همچنین باید نکات مربوط به اجرا مانند ساخت مرحله‌ای مسیر یا محل‌های تأمین و انبار کردن مصالح را موردتوجه قرار دهد. مجموعه این عوامل تحت عنوان مبانی طراحی در این نشریه آورده شده است. طراح باید با به‌کارگیری مبانی طراحی این نشریه و سایر معیارهایی که در فصول بعدی نشریه به آنها پرداخته‌شده است، حداقل‌های معیارهای طراحی را انتخاب و طرح اولیه مسیر را آماده کند. لازم به ذکر است کنار هم گذاشتن عناصر مجزای راه با رعایت حدود تعیین‌شده، شرط کافی برای ایجاد راه ایمن نیست و طراح باید در مرحله بعد با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و اقتصادی، تغییرات لازم را در مسیر افقی و قائم به وجود آورده و طرح نهایی مسیر را تهیه کند.